RCLS Subpages:
Estatuts

Estatuts

Barcelona, 17 d’Abril del 2001.

CAPITOL I.- DISPOSICIONS GENERALS.

Article 1. El Radio Club LA SALLE, és una associació que es constitueix amb la voluntat de treballar en el desenvolupament del servei d’Aficionats, estimulant l’investigació radioeléctrica, electrònica i de les telecomunicacions en general. El Radio Club La Salle està integrat dins l’estructura departament de Comunicacions i Teoria del Senyal d’Enginyeria i Arquitectura LA SALLE de la Universitat Ramon Llull.

Article 2. El seu àmbit territorial d’actuació es el de Catalunya.

Article 3. El domicili social es fixa a Barcelona, al Passeig Bonanova numero 8.

Article 4. Són finalitats del Radio Club LA SALLE:

a) Elaboració, edició o publicació d’informes i estudis sobre les telecomunicacions en el àmbit del servei d’Aficionats.

b) Col·laboració amb altres entitats en projectes comuns dins del àmbit de les telecomunicacions.

c) Fomentar la formació i facilitar l’intercanvi de informació i dades tècniques entre els seus membres i amb els estudiants de La universitat.

d) Organització de conferències, exposicions i qualsevol altra activitat que contribueixi a la consecució de les finalitats anteriorment esmentades.

e) Complir i fer complir als seus associats la normativa vigent en matèria de radiocomunicacions.

CAPITOL II.- DELS SOCIS.

Article 5. Seran socis del Radio Club els que consten a l’Acta Fundacional de l’Entitat i els que aprovi l’Assemblea General d’aquesta.

Article 6. La condició de soci s’adquireix mitjançant l’admisio per majoria absoluta de l’Assemblea General de l’Entitat, prèvia sol·licitud avalada per dos socis.

Article 7. Són drets dels socis:

a) Participar a les activitats programades.

b) Tenir veu i vot a les Assemblees Generals.

c) Ser electors i elegibles per als respectius òrgans de representació.

d) Beneficiar-se de l’activitat de l’associació en general.

Article 8. Són deures dels socis:

a) Acceptar i promoure les finalitats del Radio Club.

b) Assistir a les reunions que siguin convocats.

c) Complir els acords adoptats per l’Entitat a través dels seus òrgans.

Article 9.1. La condició de soci es perdrà per:

a) Renúncia voluntària.

b) Expulsió.

Article 9.2. Correspon a l’Assemblea General decidir la pèrdua de la qualitat de soci, d’ofici o a proposta d’un terç dels membres de l’Assemblea.

CAPITOL III.- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT.

Article 10. Els òrgans de govern del Radio Club són:

a) Assemblea General.

b) Comissió de Govern.

Article 11. Els òrgans de govern es consideraran constituïts en la forma que estatutària o reglamentàriament es fixi per a cada un d’ells.

Article 12. Per tal que els acords de l’Assemblea General siguin vàlids caldrà la majoria simple favorable dels vots emesos i el quòrum serà de les 3/5 parts dels convocats.

Article 13. En cas d’empat de l’Assemblea General, el vot del Director de l’Entitat serà de qualitat.

Article 14.1. L’Assemblea General es l’òrgan  suprem del Radio Club.

En formaran part la totalitat dels socis. Es reunirà una vegada l’any en caràcter ordinari, i segons es determini reglamentàriament, podrà convocar-se en caràcter extraordinari.

Article 14.2. Son funcions de l’Assemblea General:

a) definició dels principis i postulats de l’Entitat.

b) Definició de les directrius d’actuació i funcionament del Radio Club.

c) Aprovació de la memòria anual de gestió de la Comissió de Govern.

d) Aprovació dels comptes de l’exercici anterior i del pressupost per al vinent.

e) Modificació dels estatuts.

f) Elecció bianual dels càrrecs de la Comissió de Govern.

g) L’Assemblea General es regirà pel seu propi reglament que ella mateixa elaborarà i aprovarà.

Article 15.1. La Comissió de Govern es l’òrgan encarregat d’executar les directrius d’actuació i funcionament aprovades per l’Assemblea General. A mes li correspon:

a) La representació legal a tots els efectes i l’exercici de capacitat d’obrar de l’entitat.

b) L’administració del patrimoni, recursos econòmics i pressupost.

c) El registre dels socis.

Article 15.2. Formen part de la comissió de Govern:

a) El director, que coordina i presideix la seva actuació i n’ostenta la representació.

b) Els coordinadors de les diferents àrees en que s’estructura l’Entitat, en un nombre màxim de cinc, d’entre els quals un secretari i un Tresorer.

Article 15.3. Les funcions de cada un dels membres de la Comissió de Govern, en el que no estigui determinat en aquests estatuts, es fixarà en el seu corresponen reglament.

Article 16. Tots els càrrecs de la Comissió de Govern tindran un mandat de durada de dos anys i podran ser revocats per l’òrgan que els ha elegit, per la formula de la moció de censura.

Article 17. El nucli bàsic d’organització i de funcionament del Radio Club són les àrees de treball. Cada soci s’haurà d’adscriure, com a mínim, a una àrea determinada.

CAPITUL IV.- REGIM DISCIPLINARI.

Article 18. L’òrgan competent en matèria disciplinaria es la Comissió de Govern y/o l’Assemblea General. La imposició de sancions requerirà en tot cas de l’instrucció d’un expedient amb audiència del interessat i la conformitat de l’Assemblea General.

CAPITUL V.- PATRIMONI I RECURSOS.

Article 19. En el moment de constituir-se, en el Radio Club existeix el següent patrimoni fundacional.

En règim de cessió per part d’Enginyeria i Arquitectura La Salle:

a) Un local de 18m2.

b) Mobiliari.

c) 3 Ordinadors.

d) 2 equips de radio.

En règim de cessió per part d’en Enric Fraile:

a) Un equip complert d’observació de reflexions d’ones de radio sobre meteorits.

b) Revistes tecniques.

Article 20. Els recursos econòmics estaran formats per:

a) Les subvencions que atorguin estaments públics o privats o bé particulars.

b) Els llegats i donacions que hom li destini

c) Els interessos que produeixin els seus béns patrimonials.

d) Qualsevol altre ingrés que provingui d’activitats realitzades per el Radio Club.

e) Les assignacions al Radio Club que faci el Departament de Comunicacions i Teoria del Senyal de LA SALLE en els seus pressupostos.

Article 21. El pressupost anual serà sotmès a l’aprovació per part de las Direcció d’Enginyeria i Arquitectura La Salle.

CAPITOL VI.- DISPOSICIONS FINALS.

PRIMERA. El Radio Club, i en el seu nom, el Director, podrà signar convenis de col·laboració amb altres entitats per la millor consecució dels seus objectius.

SEGONA. Els presents estatuts podran ser modificats per acord de l’Assemblea General per majoria de 2/3 dels vots emesos.

TERCERA. En cas de dissolució el Radio Club, que requerirà els requisits esmentats en la disposició anterior, el patrimoni serà lliurat al Departament de Comunicacions i Teoria del Senyal D’Enginyeria i Arquitectura  LA SALLE de la Universitat Ramon Llull.

QUARTA. El cap del departament de Comunicacions i teoria de la Senyal te dret a vet sobre l’admissió dels candidats que cregui no adients.

QUINTA. La Direcció d’Enginyeria i Arquitectura La Salle podrà dissoldre el Radio Club en el moment que cregui que no està complint amb les finalitats aquí descrites.