Membres RCLS

Membres del Ràdio Club

Actualment, l’estructura jeràrquica del Radio Club, es determina depenent del tipus de feina que desenvolupa cada persona. A continuació podem veure les diferents classificacions, les persones que les formen i les tasques que duen o han dut a terme cada component.

Becaris: Són els encarregats del Radio Club, control del projectes que s’hi duen a terme, de pressupostos, etc…

Projectistes: Alumnes que desenvolupen el seu Treball Final de Grau o el Projecte Final de Grau dins del Radio Club.

Intensificadors / Especialitzadors: Alumnes que escullen dur tasques de desenvolupament al Radio Club a través de les assignatures de lliure configuració.

Col·laboradors: Gent que col·laboren amb el Radio Club i que normalment provenen del mon de la radioafició.

Historia: Dins d’aquesta classificació, s’hi pot trobar totes aquelles persones que ha estat vinculades amb el radioclub, ja sigui com a projectistes, becaris o intensificadors