Què fem?

Presentació

El Radio Club LA SALLE, és una associació que es constitueix amb la voluntat de treballar en el desenvolupament del servei d’Aficionats, estimulant la investigació radioelèctrica, electrònica i de les telecomunicacions en general, depenent directament del departament de Comunicacions i Teoria del Senyal de Enginyeria Arquitectura LA SALLE de la Universitat Ramon Llull.

 

Són finalitats del Radio Club LA SALLE:

· Elaboració, edició o publicació d’informes i estudis sobre les telecomunicacions en el àmbit del servei d’Aficionats.

· Col·laboració amb altres entitats en projectes comuns dins del àmbit de les telecomunicacions.

· Facilitar l’intercanvi de informació i dades tècniques entre els seus membres y els estudiants de La universitat.

· Organització de conferències, exposicions i qualsevol altra activitat que contribueixi a la consecució de les finalitats anteriorment esmentades.

· Realització de projectes relacionats amb el món de la radio.

 

Al Radioclub s’hi pot entrar en qualsevol de les següents categories:

· Intensificador

· Especialitzador

· Projectista

· Col·laborador

· Becari

 

El nucli bàsic d’organització i de funcionament del Radio Club són les àrees de treball. Cada membre s’haurà d’adscriure com a mínim en un àrea determinada de les que s’expliquen a continuació. També esmentar que el Radio Club La Salle es basa en uns estatuts i unes normes acordades pels membres fundadors que s’adjunten al final d’aquest document.

El principal mitjà de promoció del Radio Club, és la pagina web del mateix i des d’ella es poden seguir totes les seves activitats i projectes.